Sen. Sheldon Whitehouse: Climate denial was the original fake news