Sen. Sheldon Whitehouse: The Increasingly Extinct Glaciers