Sen. Sheldon Whitehouse: Moving Toward a Clean Energy Economy