Sen. Sheldon Whitehouse: Exxon, RICO, and the Right-Wing Tempest